Đồng Nai: Tăng cường công tác bảo vệ môi trường

130

THCL – Ngày 12/4 vừa qua, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch số 3575/KH – UBND về kế hoạch bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn tỉnh năm 2018. Như vậy, nhiều điểm nóng về ô nhiễm môi trường sẽ được siết chặt, xử lí triệt để.

Theo báo cáo, năm 2017, các nhóm chỉ tiêu cơ bản về môi trường đều đạt và vượt so với mục tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể, các nhiệm vụ, dự án về bảo vệ môi trường đã được triển khai thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại và chất thải y tế đều đạt và vượt các chỉ tiêu. Cùng với đó, các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức đối với công tác bảo vệ môi trường được đẩy mạnh và tăng cường; công tác phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm, công tác quản lý chất thải được quan tâm chỉ đạo quyết liệt; công tác quan trắc các thành phần môi trường luôn được quan tâm, kịp thời phản ánh chất lượng môi trường để các cấp chính quyền ra quyết định quản lý, công khai cảnh báo cộng đồng về chất lượng môi trường để có biện pháp thích ứng phù hợp…

Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai

Tuy nhiên, ngoài những chỉ tiêu đạt được vẫn tồn tại một số hạn chế như chưa hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ chôn lấp chất thải sinh hoạt dưới 15%; tỷ lệ thu gom, xử lý bao thuốc bảo vệ thực vật chưa triệt để. Công tác thanh tra, kiểm tra đã được tăng cường nhưng trên địa bàn có lúc, có nơi vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường, xả đổ chất thải không đúng nơi quy định.

Nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế nêu trên, kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2018 đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể: 100% cho chỉ tiêu thu gom và xử lý chất thải y tế và chất thải công nghiệp không nguy hại, chất thải nguy hiểm và chất thải rắn sinh hoạt đảh 98%. Tỷ lệ các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn có trạm xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường phải đảm bảo; duy trì độ che phủ rừng đạt khoảng 30%… Triển khai xây dựng, ban hành các văn bản về quản lý bảo vệ môi trường lồng ghép với công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường tại các khu vực trọng điểm và phòng ngừa, hạn chế, khắc phục ô nhiễm môi trường là những nhiệm vụ và giải pháp để đạt được các mục tiêu nêu trên.

Tỉnh Đồng Nai tập trung xử lí những cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Theo nhiệm vụ, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý được phân công để triển khai thực hiện kế hoạch. Sở Tài Nguyên và Môi trường làm đầu mối theo dõi và tổng hợp báo cáo.

Diệu Dương